การผลิต

บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด เป็นโรงงานแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ริเริ่มกระบวนการหมัก เราได้นำเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จากต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งต้นจากการเพาะเชื้อผ่านกระบวนการหมักจนกระทั่งได้ผงยาบริสุทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ผลิตยาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแคปซูล ยาเม็ด ยาน้ำ ยาผง ยาแขวนตะกอน ยาฉีดและอื่นๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP) โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย และ Pharmaceutical and Medical Device Agency (PMDA) ของประเทษญี่ปุน่ ผนวกกับสายการผลิตอย่างครบวงจรในมาตรฐานเดียวกันทั้งเวชภัณฑ์สำหรับคนและสัตว์ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากวงการแพทย์และปศุสัตว์ทั่วโลก

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้การผลิตมีความจำเพาะและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

  1. แผนกผลิตเคมีภัณฑ์ : ผลิตตัวยาสำคัญในกลุ่มของยาปฏิชีวนะด้วยเทคโนโลยีการหมัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นเลิศของประเทศญี่ปุ่น

  2. แผนกผลิตยาสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ผลิตยาสำหรับสัตว์และยาผสมอาหารสัตว์

  3. แผนกผลิตยาสำเร็จรูป : ยาปราศจากเชื้อผลิตยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีดชนิดผงและชนิดเหลวด้วยวิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) รวมถึงชนิดที่ทำให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย (terminal sterilization)ยาไม่ปราศจากเชื้อเทคโนโลยีของเราสามารถรองรับได้การผลิตได้หลายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ และยาแขวนตะกอน

  4. การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาได้ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ต้องได้รับการฝึกฝนจนมีความชำนาญ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐาน GMP เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนออกจำหน่ายบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากทั้งสำนักงานคณะกรรมการรอาหารและยาของไทยและญี่ปุ่น โดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้การดูแลของเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายควบคุมและ ประกันคุณภาพ ซึ่งแยกเป็นอิสระจากฝ่ายผลิตอย่างชัดเจนด้วยสายผลิตที่ดีและครบวงจรในมาตรฐานเดียวกันทั้งเวชภัณฑ์สำหรับคนและสัตว์ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากวงการแพทย์และปศุสัตว์ ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

ธุรกิจเวชภัณฑ์ยาสำหรับมนุษย์

ธุรกิจของเรามุ่งเน้นไปที่ยาปฏิชีวนะ ยารักษาโรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร โดยการนำเข้าและการผลิตด้วยมาตรฐานสากลเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีสุดสำหรับการบริการด้านสุขภาพทั้งของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีของประชากรไทย เราได้ทำการจำหน่ายยารักษาโรคจากการค้นคว้าวิจัย และยาสามัญในรูปแบบฉีดและยาสำหรับรับประทาน เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี และกำลังจะขยายธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น เรากำลังพัฒนาธุรกิจให้เป็น “บริษัทยาวิจัยและยาสามัญ” ตามนโยบายของบริษัทเมจิ เซก้า ฟาร์มาซิวติคัล และในอนาคตอันใกล้ เราจะขยายธุรกิจไปสู่“สุขภาพและความงามสำหรับชีวิตประจำวัน” เพื่อเติมเต็มชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ธุรกิจยาสำหรับสัตว์

พนักงานของเรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี ซึ่งสามารถนำไปสู่ข้อปฎิบัติที่ดีสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมโรงเลี้ยงสัตว์และฟาร์มต่างๆ ในประเทศไทย

ธุรกิจในต่างประเทศ

บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้ทำธุรกิจกับบริษัทยาข้ามชาติทั้งในประเทศญี่ปุ่น ไต้หวันและประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยการนำเข้าและส่งออกเวชภัณฑ์ยาที่ได้รับมาตรฐานไปยังประเทศเหล่านี้เป็นระยะเวลาหลายปี เริ่มจากปีพ.ศ. 2558 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยประเทศไทยได้ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของภูมิภาค เหมาะกับการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และบริษัทได้มีแผนการขยายธุรกิจไปยังส่วนต่างๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา เป็นต้นยิ่งไปกว่านั้น เรามีขีดความสามารถในการนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาจากบริษัทข้ามชาติทั่วโลก โดยบริษัท ไทยเมจิฟารืมาซิวติคัล จำกัด จะเป็น “บริษัทยาที่วิจัยและยาสามัญ” สำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทเมจิ เซก้า ฟาร์ม่า จำกัด

พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ

ญี่ปุ่น

จีน

เกาหลีใต้

ฮ่องกง

ไต้หวัน

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

เมียนมาร์

อินเดีย

สเปน

ไอร์แลนด์

เดนมาร์ก

แคนาดา